Tuesday, December 9, 2008

Bike Skillz: I haz dem

Sorry, Snob, I find this impressive.Via BikeSnobNYC.

No comments: